Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de overeenkomst tussen Mobiele expert en de consument (hierna te noemen: “de Voorwaarden”). In deze Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen uiteengezet van alle gebruikers en die van Mobiele expert met betrekking tot de goederen en/producten en diensten die worden aangeboden door ons, door middel van deze website of door middel van enige andere websites waarnaar er doorverwijzen kan worden. Voordat de consument klikt op de knop “Betaling goedkeuren” om de bestelling te plaatsen, wordt er gevraagd om deze Voorwaarden en de Privacy Statement van Mobiele expert zorgvuldig te lezen. Door deze website te gebruiken of er een bestelling mee te plaatsen, stemt de consument ermee in dat deze gebonden is aan de Voorwaarden en de Privacy Statement van Mobiele expert. Als de consument niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient deze geen bestelling te plaatsen.
Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigen, de consument dient deze dus telkens alvorens een bestelling te plaatsten zorgvuldig te lezen.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Overmacht
Artikel 5 – Schriftelijke communicatie
Artikel 6 – Het aanbod
Artikel 7 – De overeenkomst
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 12 – De garantievoorwaarden
Artikel 12a –Uitsluiting garantie na impactschade
Artikel 12b- Uitsluiting garantie na water- en vloeistofschade
Artikel 13 – De prijs
Artikel 14 – Nakoming overeenkomst
Artikel 15 – Levering en uitvoering
Artikel 16 – Betaling
Artikel 17 – Verzendwijze producten door de consument
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Mobiele expert
Handelend onder de naam/namen:
-Mobiele expert
Vestigingsadres:

Kerkplein 4
...... Meppel

Telefonische bereikbaarheid:
Ma – Za: 13:00 uur – 17:00 uur

Winkel:
Ma: 13:00 uur – 17:00 uur
Di – Vr: 10:00 uur– 18:00 uur
Za: 10:00 uur – 17:00 uur

E-mailadres: support@mobielexpert.nl

KvK-nummer: 
Btw-nummer: 

Artikel 3 – Toepasselijkheid*
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor zover wettelijk is toegestaan en tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor indirecte verliezen/schade die zijn/is ontstaan als gevolg van de hoofdschade of beschadiging hoe dan ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, waaronder (maar niet beperkt tot) voor enig:
1. Verlies van inkomen of inkomsten;
2. Verlies van omzet;
3. Verlies van winsten of contracten;
4. Verlies van verwachte besparingen;
5. Verlies van gegevens; en
6. Verspilling van beheer- of kantoortijd.

Artikel 4 – Overmacht
We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer gelden opvattingen voor onze rekening komen (“Overmachtsituatie”)

Artikel 5 – Schriftelijke communicatie
De toepasselijke regelgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie die we naar u sturen schriftelijk moet zijn. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. We zullen contact met u opnemen per e-mail of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en u erkent dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u op elektronische wijze doen toekomen voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te zijn. Deze bepalingen laten uw wettelijke rechten onverlet.

Artikel 6 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. OF Aan het aanbod of voorraad zoals online weergeven kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
3. Nadat we het product hebben gecontroleerd, laten we de consument weten of deze al dan niet recht heeft op terugbetaling. We zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat wij de kennisgeving van herroeping hebben ontvangen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terug zendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 – De garantievoorwaarden
De garantie is op de functionaliteiten van het toestel. De consument ontvangt twee jaar garantie op het product. De garantie is niet overdraagbaar aan derden.
Onder onze garantie vallen echter niet de volgende oorzaken:
1. Beschadigingen die door val-, druk-, stoot-, gebruik- of vochtschade ontstaan zijn. Of dit het geval is, wordt altijd door de medewerkers van Mobiele expert beoordeeld.
2. Schade die is veroorzaakt door kortsluiting van buitenaf. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het gebruik van een verkeerde adapter of autolader.
3. Een smartphone die vol stof zit. Dit kan namelijk ook defecten veroorzaken.
4. Is de telefoon door een derde partij geopend, dan vervalt de garantie ook.

Artikel 12a – Uitsluiting garantie na impactschade
De garantie komt te vervallen op het moment dat is geconstateerd dat er sprake is van een beschadiging die door val-, druk-, stootschade is ontstaan. Dit dient beoordeeld te worden door een medewerker van Mobiele expert.
De consument heeft recht op inzage van de schade middels foto’s van het beschadigde toestel. Dit zal overlegd worden aan de consument.
Alle schade die voor of na de impactschade is ontstaan valt eveneens niet onder de garantie, tenzij de consument dit kan aantonen. De bewijslast hiervoor ligt volledig bij de consument.

Artikel 12b – Uitsluiting garantie na water-en vloeistofschade
De garantie komt te vervallen op het moment dat is geconstateerd dat er sprake is van water en andere vloeistofschade.
De consument heeft recht op inzage van de schade middels foto’s van het beschadigde toestel. Dit zal overlegd worden aan de consument.
Alle schade die voor of na de water-en vloeistofschade is ontstaan, in ieder geval na aankoop, valt eveneens niet onder de garantie, tenzij de consument dit kan aantonen. De bewijslast hiervoor ligt volledig bij de consument. Mobiele expert is niet gehouden aan de algemene voorwaarden met betrekking tot de .... garantie in dezen.

Artikel 13 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van retourzendingen berust bij de consument tot het moment van bezorging aan de ondernemer.

Artikel 16 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 17 – Verzendwijze producten door de consument
De consument dient de originele dozen, instructies/documenten en verpakkingsmaterialen te gebruiken voor of in te sluiten bij het retourneren van het product dan wel de producten.
De instructies dienen op elektronische wijze kenbaar te worden gemaakt aan de consument. Het niet opvolgen van de instructies kan risico’s met zich meebrengen. Eventuele vergissingen die lijden tot niet geleverde producten of defecten in het product zijn geheel voor risico van de consument.

Artikel 18 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina. Deze wordt binnen 48 uur door ons beantwoord.
5. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen via de Online Dispute Resolution van de Europese Commissie oftewel het ODR Platform.
6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Mobiele expert
We hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen.
U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van dit beleid, deze Voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestelling die eerder door u zijn geplaatst.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)] e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.